child-protection-image-cropped

THƯ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC SULLIVAN THÁNG SÁU 2013

  A. Hiến Chương Bảo Vệ Trẻ Em và Vị Thành Niên

  B. Các Quy Tắc Cần Thiết Của Chính Sách Cho Giáo Phận/Giáo Phận Chính Thống Xử Lý Các Cáo Buộc về Lạm Dụng Tính Dục Các Vị Thành Niên Bởi Linh Mục hay Phó Tế

  C. CHÍNH SÁCH ĐÁP ỨNG LẠI CÁC CÁO C BUỘC VỀ LẠM DỤNG TÍNH DỤC

   D. CHÚ THÍCH VỀ BIÊN BẢN GHI NHỚ CỦA SỰ HIỂU BIẾT

  E. BIÊN BẢN GHI NHỚ CỦA SỰ HIỂU BIẾT

  F. CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN BORDEN

  G. CÁC HƯỚNG DẪN ĐƯỢC SỬA ĐỔI CỦA GIÁO PHẬN CAMDEN CHO XỬ LÝ CÁO BUỘC LẠM DỤNG TÍNH DỤC

   H. CHÍNH SÁCH KIỂM TRA LÝ LỊCH HÌNH SỰ

   I. CÁC TIÊU CHUẨN HẠNH KIỂM MỤC VỤ

   J. CHÍNH SÁCH VỀ QUẤY NHIỄU TÍNH DỤC

  K. CHÍNH SÁCH THỰC THI NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH VỀ MÔI TRƯỜNG AN TOÀN

  L. CHÍNH SÁCH VỀ NGƯỜI ĐI KÈM CỦA GIÁO PHẬN CAMDEN

  M. CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI của GIÁO PHẬN CAMDEN

   CHỈ DẪN VỀ LIÊN MẠNG VÀ CÁC TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ

   CHỈ DẪN VỀ LIÊN MẠNG VÀ CÁC TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ (DÀNH CHO HỌC SINH)

 CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHO CÔNG NGHỆ CÓ SẴN TẠI TRƯỜNG (NHÂN VIÊN)

  CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHO CÔNG NGHỆ CÓ SẴN TẠI TRƯỜNG (HỌC SINH)